Statut Fundacji im. prof. Jerzego Wiszniewskiego – fragmenty

§ 1

 1. Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego — zwana dalej "Fundacją” ustanowiona została z woli Fundatorki Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej, córki prof. Jerzego Wiszniewskiego, na mocy jej testamentu z 29 stycznia 2001 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

 1. Celem Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju i popularyzacji nauki oraz praktyki prawa nieuczciwej konkurencji, prawa znaków towarowych i prawa antymonopolowego w Polsce. Cel Fundacji realizowany jest poprzez przyznawanie nagród za wybitną pracę naukową lub za wybitną działalność prawniczą w wymienionych wyżej dziedzinach prawa, przyznawanie stypendiów pracownikom naukowym i prawnikom zajmującym się tymi dziedzinami prawa oraz poprzez dokonywanie darowizn na rzecz organizacji pozarządowych.
 2. Wysokość nagrody, stypendium lub darowizny ustalana jest przez Zarząd w zależności od dostępnych środków na realizację celu Fundacji i po uwzględnieniu zabezpieczenia środków na dalsze wypłacanie nagród w przyszłości.

[…]

§ 6

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa i Sekretarza, Prezes i członkowie Zarządu działają społecznie, z wyjątkiem Sekretarza, prowadzącego dokumentację i zajmującego się organizowaniem pracy Fundacji
 3. Prezesem Zarządu jest Tomasz Wardyński.
 4. Sekretarzem Zarządu jest Marzena Białasik […]

§ 7

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd może powołać Radę Doradczą składającą się z 3 do 7 członków, której celem będzie składanie Zarządowi rekomendacji co do osób i inicjatyw, jakie powinny otrzymać wsparcie materialne Fundacji w postaci nagrody, stypendium lub darowizny, oraz przedstawienie propozycji co do kwoty udzielanego wsparcia. Do czasu powołania takiej Rady decyzję o udzielanych stypendiach i darowiznach podejmować będzie Zarząd Fundacji.
 3. Szczegółowe zasady działania Zarządu i Rady Doradczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 8

 1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Tomasz Wardyński, działający z umocowania Fundatorki.
 2. W razie gdyby z jakichś powodów jeden z członków Zarządu przestał pełnić swoją funkcję pozostali członkowie powołają jednomyślnie nowego członka.

§ 9

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności jego składu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej, W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu,
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 10

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 11

 1. Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.
 2. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celu Fundacji.

[…]

Statut