Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla autora Pracy konkursowej

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Prof. Jerzego Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • przeprowadzić Konkurs, w tym:
  • ocenić zgłoszoną przez Ciebie pracę,
  • powiadomić Cię o wynikach Konkursu, terminie, miejscu uroczystego zwieńczenia Konkursu i wręczenia nagrody (lub nagród),
  • podać wyniki Konkursu do publicznej wiadomości,
  • dokonać wypłaty nagrody na Twoje konto, jeżeli zostaniesz laureatem Konkursu.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Konkursie i wypełnieniu naszych obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego opisanych w Regulaminie.

 • wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych lub regulujących działalność fundacji    

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie realizacji Konkursu, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu (przyrzeczenia publicznego).

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane członkom Kapituły konkursowej oraz osobom upoważnionym zaangażowanym w realizację Konkursu. Ponadto możemy przekazać Twoje dane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami e-mailowo lub listownie (dane kontaktowe w punkcie 1).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Masz też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w Konkursie i umożliwić Organizatorowi powiadomienie laureatów o przyznaniu nagród. W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Pliki cookies

Strona internetowa www.wiszniewski-foundation.org nie zbiera żadnych informacji o użytkownikach strony i nie instaluje żadnych plików cookies.